607 586 907 info@autoskolavarchol.cz mapa stránek tisk stránky přidat do oblíbených

CHCETE LEVNOU AUTOŠKOLU ???

07. 11. 2012

Máte ji mít. Jsou takové. A nemusí Vás šidit. Ale zkuste si ...

Více..

POZOR ! Skupina T

30. 12. 2011

 ...

Více..

Extra Plocha Seda

18. 10. 2011

 10.1. 2015.  POZOR NA PŘÍVĚSY !!  Potřebujete ...

Více..

Více novinek v sekci novinky

 

Školení řidičů - vstupní školení 140 h - C

 Zahájení kurzů  - 

                               30.6.2016 -  7.00.hod.

                               1. 9. 2016  - 7.00.hod.       

                              1.11. 2016  - 7.00.hod.                       Provádíme kursy pro Úřad práce v rámci rekvalifikace .

Podmínky k přijetí - podání přihlášky ve školícím středisku  10.dní před zahájením

                              - dodatečně lze přihlásit  1 den před zahájením

                             -  řidičské oprávnění skupiny C nebo C1

Řidičské oprávnění  skupiny C je možné získat souběžně  s profesní způsobilostí . Podmínkou je získání řidičského oprávnění před ukončením kursu profesní způsobilosti.

Úřad práce zaplatí oba tyto kursy, pokud jste v jeho evidenci jako nezaměstnaní a doložíte příslib, že máte zajištěno zaměstnání jako řidič.

 

 

 

Novelizace zákona č.361/2000 Sb - Zákon č.133/2011 Sb.

Změna zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů k řízení motorových vozidel.

1. V § 48 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení  předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti  řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného  školení v rozsahu  35 hodin,

(5) Ustanovení odstavce č.4. platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli  držiteli  průkazu profesní způsobilosti řidiče  nebo dokladu osvědčujícího  profesní způsobilost  vydaného jiným členským státem  EU, avšak řidičské oprávnění  skupiny  nebo podskupiny C1,C1+E, C,C+E jim bylo uděleno  před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění  skupiny  nebo podskupiny  D1,D+E,D nebo D+E, před 10.zářím 2008.

Zákon platí od 1.8.2011

Tito řidiči nemusí absolvovat vstupní školení v rozssahu 140 hodin a závěrečnou zkoušku na Odboru dopravy.

Po absolvování 35 hodin pravidelného školení jim bude vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Schválené učebny pro školení řidičů

 

Litoměřice         -   Na Vinici 13 ( areál Výstaviště Zahrada Čech)


 

 

 

 INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE. Vzhledem k tomu, že jsou zájemci o individuální formu výcviku k získání profesního osvědčení řidiče, tento výcvik rovněž provádíme. Výuka musí proběhnout ve stanoveném rozsahu, 130 hodin teorie a 10 hodin jízdy. Výuka a výcvik se provádí podle možností žadatele. Teoretická část musí být absolvovaná na učebně školícího střediska. Doba kurzu není časově omezena.

 . Cena pro jednoho účastníka -  20 000 + DPH


    Školení  pravidelné  - 2016         

      5.11.  2016 - 7.00.hod. - sobota

     26.11. 2016 - 7.00.hod. - sobota

     17.12. 2016 - 7.00.hod. - sobota   

     29.12. 2016 - 7.00.hod. - čtvrtek

     30.12. 2016 - 7.00.hod. - pátek  


          

  

 § 48 Pravidelné školení

(2) Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52 c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

 Na základě upřesnění MD je možné chybějící školení absolvovat v následujícím roce. Do konce platnosti profesní způsobilosti musí být pět školení.

  

 

                      

V případě potřeby je možné další termíny po dohodě přidat.

            

                Školení, kterého se u nás zúčastníte nespočívá v tom, že se pouští neustále jedny a tytéž videokazety, nebo CD a DVD již několik let. Ale dozvíte se vše co je nové v oblastech týkajících se provozu vozidel.

- nehodovost , její příčiny, hlavní  viníci, postihy

- technické podmínky provozu vozidel

- změny v pravidlech provozu

- pracovní režim řidiče

IMG.jpg IMG.jpg  Plánujte si pravidelné školení tak, aby první školení bylo do 12 měsíců od vydání profesního osvědčení  a další do 12 měsíců od předchozího pravidelného školení.

 Pokud bude zájem o jiný termín, je možné se domluvit. Při školení předložit : občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti, potvrzení o absolvovaném školení v roce 2009.

 cena pravidelného školení 850 Kč včetně DPH za osobu .

 Zájemci o pravidelné školení musí dodat školícímu středisku v dostatečném předstihu seznam učastníků školení. Školící středisko musí seznam účastníků školení odevzdat 5 pracovních dnů před školením na odbor dopravy !!!!! Školení těchto řidičů musí proběhnout na učebně školícího střediska řidičů !!! POKUD BY BYL ZÁJEM O JINÉ TERMÍNY, LZE DOHODNOUT !!!

 6.12.2007 schválil Senát návrh Zákona Poslanecké sněmovny, který mění Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů / Zákon č. 361/2000 Sb., a Zákon č.111/1994 Sb./ Nebudu zde opisovat celý Zákon, ale uvedu pouze základní změny a jak bude školení řidičů od 1.4.2008 kdy vstoupí tento Zákon v platnost probíhat.

 1.Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje VSTUPNÍ ŠKOLENÍ a následná PRAVIDELNÁ ŠKOLENÍ.

 2.Tohoto školení je povinen se účastnit řidič, který

•je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,

•je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt , který trvá alespoň 185 dní v kalendářním roce, nebo

•je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na uzemí České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Takže již vozidlo od max.přípustné hmotnosti 3500 kg !!!!!

 Školení se nemusí účastnit řidiči - vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h a dále řidiči:

 •vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami ČR

•vozidel Hasičského a záchranného sboru ČR a jednotek dobrovolných hasičů •vozidel zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv

•vozidel civilní obrany a báňské záchranné služby

•vozidel ve zkušebním provozu

•vozidel autoškoly a školících středisek řidičů

•vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče

•vozidel používaných pro vlastní potřeby

 •zemědělské a lesnické traktory - Pozor ne tahače.

 •školení se již nemusí podrobovat řidiči TAXI

 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ - řidič, který nemá dosud Profesní osvědčení. provádí se formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů - výuku a výcvik provádí školící středisko řidičů / ne autoškola/ což je v praxi autoškola, která získá od krajského úřadu akreditaci k provozování výuky a výcviku pokud prokáže, že je držitelem živnostenského oprávnění a zaplatí poplatek 3000 Kč. Přezkoušení provádí zkušební komisař obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa podnikání nebo sídla provozovatele školícího střediska u něhož ukončil výuku a výcvik. Pověření zkušební komisaři z autoškol tímto zákonem končí činnost.

 Počty hodin - základní rozsah 140 hodin pro všechny skupiny

                    - rozšířený rozsah 280 hodin - mohou se podrobit řidiči sk.C,CE, D, DE Má to ale jeden háček a to v tom, že pokud se podrobí řidič vstupnímu školení v rozsahu 140 hodin může řidit motorové vozidlo sk C a CE až od 21 let a sk.D a DE až od 23 let. Pokud se podrobí vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin může řídit motorové vozidlo sk.C a CE již od 18 let a sk.D a DE od 21 let.

 Obsahem vstupního školení je i výcvik v praktickém řízení vozidla a to takto

- základní rozsah 10 hodin a rozšířený rozsah 20 hodin. Z toho musí každý řidič řídit vozidlo 4 hodiny ve zkráceném rozsahu školení a 8 hodin v rozšířeném rozsahu školení na zvláštním pozemku mimo veřejně přístupnou pozemní komunikaci, se zaměřením na chování řidiče při ovládání vozidla za různého stavu vozovky, různých povětrnostních podmínek a v denní nebo noční době !!! Tato část výcviku ( 4 a 8 hod) lze nahradit výcvikem na výkonném trenažéru.

 Výcvik se provádí na vozidle Renault Premium 385 + přívěs Panav 12  /fotogalerie/

 Cena školení 140 hod.

pro 1 účastníka při - 1 - 3 účastnících - 20 000 Kč + DPH 21 %

Maximální počet účastníků školení je 30 řidičů.

 PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ - 1 x ročně v rozsahu 7 hodin - počet účastníků max. 30.

 POVINNOSTI PROVOZOVATELE ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA

•provádět výuku a výcvik podle plánu k zajištění výuky a výcviku

 •zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím odborně způsobilých osob

 •zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím schválených výcvikových vozidel

 •po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání nebytových prostor k poskytování výuky a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici

•po celou dobu provozování své činnosti mít právo k používání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku a mít tato vozidla po celou dobu k dispozici

•vést evidenci o uskutečněné výuce a výcviku, včetně seznamu účastníků

ZASLAT NEJPOZDĚJI 5 PRACOVNÍCH DNŮ PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKY NEBO VÝCVIKU V RÁMCI VSTUPNÍHO A PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ, MÍSTO, DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ VÝUKY NEBO VÝCVIKU OBECNÍMU ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PŘÍSLUŠNÉMU PODLE JEHO MÍSTA PODNIKÁNÍ NEBO SÍDLA.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku - Vstupní školení

 •podání písemné přihlášky

 •žadatel musí být držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny , nebo se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny - to znamená, že je možné absolvovat současně vstupní školení i výcvik k získání ŘO skupiny C, D.

                                                  - Pravidelné školení

•jako v předchozím odstavci - první bod

•držitel řidičského oprávnění a průkazu profesní způsobilosti řidiče ZKOUŠKA řidič podá písemnou žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa podnikání, nebo sídla provozovatele školícího střediska , u něhož ukončil výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů musí doložit :

 •absolvování výuky a výcviku

•zaplacení správního poplatku

•splňuje podmínky (totožné s body, který řidič se musí podrobit školení)

Termín, místo a čas zkoušky sdělí obecní úřad žadateli písemně.

 Zkouška se musí konat nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, nejdříve však pátý pracovní den ode dne sdělení termínu zkoušek.

Pokud řidič při zkoušce neuspěje může zkoušku opakovat max. - 3x. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní od konání zkoušky první. Neuspěje- li při druhé opakované zkoušce , musí se podrobit opakované výuce z předmětu , ve kterém neúprospěl. Neuspěje - li řidič ani při zkoušce třetí , je povinen zúčastnit se vstupního školení v plném rozsahu. Opakované zkoušky se musí složit nejpozději do 1 roku ode dne konání první zkoušky, jinak se musí podrobit vstupnímu školení v plném rozsahu.

 

 10.1. 2015.  POZOR NA PŘÍVĚSY !!

 Potřebujete zapojit přívěs a máte pouze skupinu B?

 Naše autoškola Vám jako jediná v Litoměřicích  zabezpečí výcvik na skupinu B + E i B 96.

 Pokud zapojíte přívěs nad 750 kg max. povolené hmotnosti a jako souprava přesáhnete 3 500 kg, ale nepřesáhnete 4 250 kg (max. celková hmotnost) a budete mít pouze B,  sankce je následující : 4 body, zákaz řízení na 12 -24 měsíců a pokuta 25 000 - 50 000 Kč. Toto se týká všech řidičských oprávnění vydaných i v minulosti. Platí to i v případě, že přívěs i vozidlo jsou prázdné, nenaložené. 

Pokud zapojíte přívěs nad 750 kg max. povolené hmotnosti a jako souprava  přesáhnete 4 250kg  max. povolené hmotnosti musíte být držiteli skupiny B + E. Souprava - Vozidlo do 3 500 kg max. povolené hmotnosti a přípojné vozidlo do 3 500 kg max. povolené hmotnosti. I zde se počítá i nenaložená souprava. Sankce jsou stejné.

Na soupravu Hyundai ix 20 a přívěs Agados stačí sk.B, protože největší povolená hmotnost vozidla je 1 710 kg a přívěsu 1 300kg. Celkem souprava 3 010 kg. Není překročena největší povolené hmotnosti soupravy 3 500 kg.

Na soupravu Kia Carnival  se stejným přívěsem již skupina B nestačí.(souprava vpravo) Největší povolená hmotnost vozidla je 2 738 kg, přívěs 1 300 kg. Celkově souprava 4 038 kg. Došlo překročení povolené největší hmotnosti soupravy, která je pro B 3 500 kg. Na tuto soupravu je potřeba skupina B - 96 = rozšířené B. Nutná zkouška z jízdy na odboru dopravy.  Testy ani výuka v autoškole se neprovádí.

Pokud by souprava přesáhla největší povolenou hmotnost 4 250 kg , nestačí již B 96 a musí být B+E. Zde je již výcvik v autoškole a zkouška na odboru dopravy - testy i jízdy.


4e4b46502144a[1].jpg 4e4b46502144a[1].jpg 541705_600514913325921_1066328719_n[1].jpg 541705_600514913325921_1066328719_n[1].jpg

 


vizitka8.jpg vizitka8.jpg

 


Prohlášení o přístupnosti Podmínky užití Ochrana osobních údajů XHTML 1.0 CSS 3 © 2010 - 2016 J. M. POST - WWW STRÁNKY
zavřít