Školení řidičů

Menu > Školení řidičů

Školení řidičů profi :                                 

                                     19.10. 2019     7.00. hod.    -      sobota

                                   

                                  

                                    

                                   

                                     Vstupní školení 140 hodin

Podmínky k přijetí

- podání přihlášky ve školícím středisku  10.dní před zahájením
- dodatečně lze přihlásit  1 den před zahájením
- řidičské oprávnění skupiny C nebo C1

Řidičské oprávnění  skupiny C je možné získat souběžně  s profesní způsobilostí.
Podmínkou je získání řidičského oprávnění před ukončením kursu profesní způsobilosti.

Provádíme kursy pro Úřad práce v rámci rekvalifikace. Úřad práce zaplatí oba tyto kursy, pokud jste v jeho evidenci jako nezaměstnaní a doložíte příslib, že máte zajištěno zaměstnání jako řidič.

Novelizace zákona č.361/2000 Sb - Zákon č.133/2011 Sb.

Změna zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů k řízení motorových vozidel.
1. V § 48 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení  předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti  řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného  školení v rozsahu  35 hodin,

(5) Ustanovení odstavce č.4. platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli  držiteli  průkazu profesní způsobilosti řidiče  nebo dokladu osvědčujícího  profesní způsobilost  vydaného jiným členským státem  EU, avšak řidičské oprávnění  skupiny  nebo podskupiny C1,C1+E, C,C+E jim bylo uděleno  před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění  skupiny  nebo podskupiny  D1,D+E,D nebo D+E, před 10.zářím 2008.

Zákon platí od 1.8.2011
Tito řidiči nemusí absolvovat vstupní školení v rozssahu 140 hodin a závěrečnou zkoušku na Odboru dopravy.
Po absolvování 35 hodin pravidelného školení jim bude vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Schválené učebny pro školení řidičů:

Litoměřice - Na Vinici 13 ( areál Výstaviště Zahrada Čech)

Cena školení  25 000 Kč včetně DPH

Školení  pravidelné - 2017  

(2) Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52 c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

 Na základě upřesnění MD je možné chybějící školení absolvovat v následujícím roce. Do konce platnosti profesní způsobilosti musí být pět školení.

V případě potřeby je možné další termíny po dohodě přidat.

Plánujte si pravidelné školení tak, aby první školení bylo do 12 měsíců od vydání profesního osvědčení  a další do 12 měsíců od předchozího pravidelného školení.

Pokud bude zájem o jiný termín, je možné se domluvit. Při školení předložit : občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti, potvrzení o absolvovaných školení 

Cena pravidelného školení 850 Kč včetně DPH za osobu.

Zájemci o pravidelné školení musí dodat školícímu středisku v dostatečném předstihu seznam učastníků školení. Školící středisko musí seznam účastníků školení odevzdat 5 pracovních dnů před školením na odbor dopravy !!!!! Školení těchto řidičů musí proběhnout na učebně školícího střediska řidičů !!! POKUD BY BYL ZÁJEM O JINÉ TERMÍNY, LZE DOHODNOUT !!!

6.12.2007 schválil Senát návrh Zákona Poslanecké sněmovny, který mění Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů / Zákon č. 361/2000 Sb., a Zákon č.111/1994 Sb./ Nebudu zde opisovat celý Zákon, ale uvedu pouze základní změny a jak bude školení řidičů od 1.4.2008 kdy vstoupí tento Zákon v platnost probíhat.

1. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje VSTUPNÍ ŠKOLENÍ a následná PRAVIDELNÁ ŠKOLENÍ.

2. Tohoto školení je povinen se účastnit řidič, který

je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,

je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt , který trvá alespoň 185 dní v kalendářním roce, nebo

je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na uzemí České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Takže již vozidlo od max.přípustné hmotnosti 3500 kg !!!!!

Školení se nemusí účastnit řidiči - vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h a dále řidiči:

vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami ČR

vozidel Hasičského a záchranného sboru ČR a jednotek dobrovolných hasičů vozidel zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv

vozidel civilní obrany a báňské záchranné služby

vozidel ve zkušebním provozu

vozidel autoškoly a školících středisek řidičů

vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče

vozidel používaných pro vlastní potřeby

zemědělské a lesnické traktory - Pozor ne tahače.

školení se již nemusí podrobovat řidiči TAXI

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ 

Počty hodin 

základní rozsah 140 hodin pro všechny skupiny

rozšířený rozsah 280 hodin - mohou se podrobit řidiči sk.C,CE, D, DE Má to ale jeden háček a to v tom, že pokud se podrobí řidič vstupnímu školení v rozsahu 140 hodin může řidit motorové vozidlo sk C a CE až od 21 let a sk.D a DE až od 23 let. Pokud se podrobí vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin může řídit motorové vozidlo sk.C a CE již od 18 let a sk.D a DE od 21 let

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ - 1 x ročně v rozsahu 7 hodin - počet účastníků max. 30.

POVINNOSTI PROVOZOVATELE ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA

provádět výuku a výcvik podle plánu k zajištění výuky a výcviku

zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím odborně způsobilých osob

zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím schválených výcvikových vozidel

po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání nebytových prostor k poskytování výuky a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici

po celou dobu provozování své činnosti mít právo k používání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku a mít tato vozidla po celou dobu k dispozici

vést evidenci o uskutečněné výuce a výcviku, včetně seznamu účastníků

 ZASLAT NEJPOZDĚJI 5 PRACOVNÍCH DNŮ PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKY NEBO VÝCVIKU V RÁMCI VSTUPNÍHO A PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ, MÍSTO, DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ VÝUKY NEBO VÝCVIKU OBECNÍMU ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PŘÍSLUŠNÉMU PODLE JEHO MÍSTA PODNIKÁNÍ NEBO SÍDLA.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku - Vstupní školení

podání písemné přihlášky

žadatel musí být držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny , nebo se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny - to znamená, že je možné absolvovat současně vstupní školení i výcvik k získání ŘO skupiny C, D.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku Pravidelné školení

jako v předchozím odstavci - první bod

127.jpg